İslami Sosyal Finans Raporlarının 6’ncısı Yayımladı

İslami Sosyal Finans Raporlarının 6’ncısı Yayımladı
30.05.2022
744
A+
A-

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ve İslam İktisadı Araştırma Merkezinin (İKAM) hazırladığı İslami Sosyal Finans Raporlarının 6’ncısı “Çağdaş Dönemde Para Vakıfları Üzerine Yeni Model Önerileri” başlığıyla yayımlandı.

Konvansiyonel finans anlayışı dışındaki alana verilen katkıları, geçmiş tecrübeleri, günümüz uygulamalarını ve temel problemleri toplumun her kesiminden insana ulaşacak biçimde sade ve anlaşılır bir şekilde gündeme getiren İslami Sosyal Finans Raporlarının yani sayısı yayımlandı. Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ve İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) iş birliğiyle hazırlanan raporun 6’ncı sayısı “Çağdaş Dönemde Para Vakıfları Üzerine Yeni Model Önerileri” başlığıyla yayımlandı.

Arş. Gör. İsmail Bektaş tarafından “Çağdaş Dönemde Para Vakıfları Üzerine Yeni Model Önerileri” başlığıyla yayımlanan raporda, para vakıflarının güncellenmesine dair önerilen modellerin tespit edilerek köklü bir tarihe sahip olan para vakfı uygulamalarının ne oranda günümüze taşınabildiğinin ortaya konması ve konu ile ilgili güncel meselelerin gündeme getirilmesi amaçlanıyor.

Arş. Gör. İsmail Bektaş

Türkçe ve İngilizce para vakfı literatürü taranarak model önerisi sunan çalışmalar tespit edilen raporda, çalışmalar “sermaye işletim yöntemine dayanan model önerileri”, “para vakfı tarafından finanse edilen alana dayanan model önerileri” ve “para vakfının kuruluş sistemine dayanan model önerileri” olmak üzere üç kategoride değerlendiriliyor. İSEFAM adına açıklama yapan Arş. Gör. İsmail Bektaş, “Her bir kategoride yer alan çalışmalar genel hatlarıyla değerlendirildikten sonra öne çıkan model önerileri müstakil olarak ele alınmıştır. Çalışma, mevcut modellerin değerlendirmesi ve öneriler ile nihayete erdirilmiştir” dedi.

İlk Rapor: İslami Sosyal Finans

“İslami Sosyal Finans” başlığıyla serinin ilk raporu Arş. Gör. Ali Can Yenice tarafından hazırlandı. Raporda, İslami sosyal finansın teorik ve kavramsal çerçevesi tartışıldı. Bu doğrultuda üçüncü sektöre dair geliştirilen teorik çerçeve kullanılarak; kamu, özel sektör ve üçüncü sektör içerisindeki İslami sosyal finansın faaliyetleri belirlenerek dünyadan ve Türkiye’den seçilmiş kurumlar incelendi. Bu kurumların insan, gezegen ve kârı bir arada değerlendiren yaklaşımları sosyal etki oluşturduklarını gösteriyor. Bu doğrultuda, üç kutuplu yaklaşımıyla İslami sosyal finans ekosisteminin sürdürülebilir bir ekonomi ve toplumsal hayat inşasında aktif rol oynayabileceği ifade edildi.

İkinci Rapor: Osmanlıda Para Vakıfları ve Nakit İşletme Yöntemleri

Serinin ikinci raporu Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Durmuş tarafından “Osmanlıda Para Vakıfları ve Nakit İşletme Yöntemleri” başlığıyla yayımlandı. Genel hatlarıyla para vakıflarını ve nakit işletme yöntemlerini ortaya koymayı hedefleyen bu raporda, ilk olarak para vakıflarının ne zaman ortaya çıktığına dair kısa bir bilgi verildikten sonra para vakıflarının meşruiyeti hakkında ulema arasında cereyan eden tartışmalara ana hatlarıyla yer verildi. Akabinde para vakıflarının nakit sermayelerini işletme usulleri olan muamele-i şer‘iyye, istiğlâl ve ferâğ bi’l-istiğlâl akitleri genel hatlarıyla tanımlanıyor. Raporda son olarak para vakıfları hakkında güncel tartışma konuları olan para vakıflarının üretimi veya yatırımı finanse edip etmediği ve para vakıflarının mudârebe gibi ortaklık temelli yöntemler ile finansman sağlayıp sağlamadıkları hususlarına değiniliyor.

Üçüncü Rapor: İslami Mikrofinans: Dünya Örnekleri ve Türkiye için Öneriler

Üçüncü rapor “İslami Mikrofinans: Dünya Örnekleri ve Türkiye için Öneriler” başlığıyla Dr. Öğr. Üyesi Salih Ülev tarafından hazırlandı. Rapor farklı ülkelerdeki İslami mikrofinans sektörünün yapısını açıklamak ve farklı kurumsal yapılarda faaliyet gösteren İslami Mikrofinans Kuruluşu (İMFK) örnekleri hakkında bilgi vererek Türkiye için bazı öneriler getiriyor. Bu amaçla Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Malezya olmak üzere 4 ülke seçilmiş ve bu ülkelerde farklı kurumsal yapılarda faaliyet gösteren üç farklı İMFK örneği ele alınıyor. Bu ülkeler seçilirken, İslami mikrofinans sektöründe kullandırılan fon tutarı, müşteri sayısı ve yapılan akademik çalışmalar dikkate alındı. İMFK’lar seçilirken ise farklı kurumsal yapılardan örnek oluşturulması öncelendi. Bangladeş’te İslami banka bünyesinde kurulan mikrofinans programı örneği olarak Bangladeş İslam Bankası (IBBBL) Kırsal Kalkınma Programı, Pakistan’da STK olarak hizmet veren WASİL ve Endonezya’da kooperatif şeklinde faaliyet gösteren BMT UGT Sidogiri (Baitul Maal wat Tamwil) incelendi. Son olarak, Türkiye’de mikrofinans sektörünün mevcut durumu ortaya konularak ülkedeki ilk İslami mikrofinans girişimi olan İKSAR örneği, dünyadaki örneklerle karşılaştırılarak açıklanmış ve Türkiye için bazı öneriler getirildi.

Dördüncü Raporu: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Tasarruf Bankaları ve Türkiye’deki Tasarruf Finansman Şirketleri

Serinin dördüncü raporu Dr. Saime Kavakcı tarafından “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Tasarruf Bankaları ve Türkiye’deki Tasarruf Finansman Şirketleri” başlığıyla yayımlanmıştır. Raporda, Dünyada birçok örneği olan Tasarruf bankaları ve Türkiye’deki Tasarruf Finansman Şirketleri gerçekleştirdikleri KSS uygulama ve projeleri açısından ele alınıyor. Tasarruf bankalarına ilişkin araştırma, Dünya Tasarruf ve Bireysel Bankacılık Enstitüsü ve Avrupa Tasarruf ve Bireysel Bankacılık Grubu (WSBI-ESBG) tarafından hazırlanan “KSS ve sürdürülebilir kalkınma” veri tabanından yararlanılarak yürütülüyor. Tasarruf Finansman Şirketlerine yönelik araştırma ise şirketlere ait internet siteleri üzerinde yapılan içerik analizi yöntemi ile yapıldı. Çalışmada elde edilen bulgular neticesinde Tasarruf Finansman Şirketleri’ne yönelik önerilerde bulunuluyor.,

Beşinci Rapor: Sosyal ve Ekonomik Etkileri Bağlamında Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği

Beşinci rapor Arş. Gör. Nazan Lila tarafından “Sosyal ve Ekonomik Etkileri Bağlamında Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği” başlığıyla yayımlanmıştır. Raporun amacı, klasik dönem İslam vakıflarının tüzel kişiliğe sahip olup olmadığını tespit etmek ve tüzel kişilik unsurlarının, ilgili dönemin sosyal ve ekonomik hayatına etkisini ortaya koymaktır.

Rapor serisi kapsamında toplamda yedi farklı raporun yayımlanması hedefleniyor.
744 kez görüntülendi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.